Ons land is dichtbevolkt en vol geluid. Echt stille gebieden zijn schaars, terwijl daar wel behoefte aan is bij mensen en dieren. Daarom zijn er stiltegebieden aangewezen. In de provincie Utrecht zijn deze vastgelegd in de Omgevingsverordening van de provincie Utrecht. De stiltegebieden worden weergegeven op de Kaart stiltegebieden provincie Utrecht. Een stiltegebied is op te splitsen in een bufferzone en een stille kern. De bufferzone is de rand rondom de stille kern (het binnenste deel van een stiltegebied). In de stille kern geldt aangescherpte regelgeving.

Wat moet u doen?

 • Als u een activiteit wilt organiseren in één van de 13 stiltegebieden in de provincie Utrecht, moet u eerst nagaan of deze activiteit is toegestaan. Sommige activiteiten zijn verboden, andere zijn onder voorwaarden vrijgesteld. Als de activiteit is toegestaan, kan alsnog een ontheffing nodig zijn.  

  Sommige activiteiten zijn verboden in stiltegebieden omdat deze niet verenigbaar zijn met het stille karakter van het gebied.

  Verboden

  Verboden zijn onder andere:

  • het gebruik van een omroepinstallatie of een modelvliegtuig;
  • het organiseren of deelnemen aan een gemotoriseerde toertocht;
  • het varen met een waterscooter;
  • het starten of landen met een helikopter.

  Vrijstellingen

  In enkele specifieke situaties geldt een vrijstelling, zoals voor activiteiten die in een gebied horen of noodzakelijk zijn, waaronder:

  • agrarische activiteiten (inclusief bosbouw);
  • activiteiten voor het onderhoud van het gebied;
  • bouwactiviteiten.

  Bij deze vrijstellingen geldt altijd nog de bijzondere zorgplicht: verstoring van het stiltegebied moet zo veel mogelijk worden voorkomen of beperkt.

 • In sommige gevallen is ontheffing mogelijk. In principe geldt dit alleen voor de bufferzone en niet voor de stille kern. Op de webkaart is te zien welk deel van een stiltegebied behoort tot de stille kern. In zeer uitzonderlijke gevallen is ook voor de stille kern ontheffing mogelijk, zoals:

  • in geval van zwaarwegende maatschappelijke belangen, waarbij de activiteit niet buiten het stiltegebied of buiten de stille kern kan worden voorzien;
  • bij enkele bestaande activiteiten die in de PMV op de kaarten zijn aangegeven.

  Aan een ontheffing zijn voorschriften verbonden om de verstoring van de stilte zoveel te beperken.

  Voor een aantal activiteiten is aangegeven dat het verbod daarop niet van toepassing is. U kunt uw aanvraag indienen bij de RUD met het formulier op deze pagina.

  Per geval zal de RUD beoordelen of een ontheffing zal worden verleend. Aan een ontheffing kunnen (geluids-)voorschriften worden verbonden ter beperking van de verstoring van de stilte. In een stiltegebied kan slechts ontheffing worden verleend voor in totaal 12 activiteiten per kalenderjaar, elk met een maximale tijdsduur van 24 uur.

Wat doet de RUD?

In de 13 stiltegebieden zijn op grond van de verordening geen activiteiten toegestaan die de stilte verstoren. De RUD Utrecht voert namens de provincie Utrecht de werkzaamheden wat betreft stiltegebieden uit: we verlenen ontheffingen en controleren de naleving van voorschriften van ontheffingen in stiltegebieden. Toezichthouders van de RUD Utrecht zien er op toe dat de voorschriften uit de PMV worden nageleefd. Dit gebeurt op basis van klachten en meldingen, maar ook met veldcontroles.

Formulieren

Ontheffing voor activiteit stiltegebied

Ontheffing aanvragen
Toestemming vragen om in - of bij een stiltegebied een activiteit uit te voeren

Veelgestelde vragen over milieu

Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

U vindt de stiltegebieden op de webkaart van de provincie Utrecht