Activiteiten met effect op een Natura-2000-gebied

In de provincie zijn tien Natura 2000-gebieden. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit (soortenrijkdom) te behouden en te versterken. Het regulier gebruik (beheer) en het bestaand gebruik in het gebied zijn toegestaan, als deze zijn vastgelegd in een beheerplan. Voor andere activiteiten in een Natura 2000-gebied of activiteiten met  effect op een Natura 2000-gebied is een vergunning nodig.

Wat moet u doen?

 • Als u activiteiten wilt uitvoeren in- of in de buurt van een Natura 2000-gebied, moet u een vergunning aanvragen bij de provincie. Denkt u hierbij aan activiteiten als:

  • geluidsbelasting
  • wijziging van grondwaterstanden of –stromen
  • aantrekkende werking verkeer
  • uitstoot van schadelijke stoffen, zoals stikstof
  • lichthinder of versnippering van gebied
 • Ook voor activiteiten die stikstofdepositie in het Natura 2000-gebied veroorzaken is een vergunning nodig. Ook op grotere afstand van deze natuurgebieden, kunt u deze vergunning nodig hebben. Stikstofemissie wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door:

  • het houden van vee
  • energiecentrales
  • nieuwbouwprojecten
  • activiteiten die verkeer aantrekken.

  Op de website van de provincie vindt u meer informatie over de vergunningverlening.

Wat doet de RUD?

De RUD surveilleert in de verschillende Natura 2000-gebieden en controleert of de voorschriften uit de vergunningen worden nageleefd. Bij overtredingen kunnen we handhavend optreden.

Veelgestelde vragen over natuur en landschap

Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

 • De provincie is bevoegd gezag voor de ‘ groene taken’. De taken op het gebied van toezicht en handhaving heeft de provincie bij de RUD neergelegd. Vergunningverlening gebeurt door de provincie zelf. Dit betekent dat u ontheffingen en vergunningen bij de provincie aanvraagt en de RUD erop toeziet dat de voorschriften hieruit worden nageleefd. Provincie en RUD werken hierin nauw samen.

 • De provincie is de overheid die over natuur en landschap gaat (bevoegd gezag). Voor een deel zijn de regels voor natuur en landschap vastgelegd in de Wet natuurbescherming, en voor een deel hebben provincies de vrijheid om eigen beleid te maken. Het komt voor dat gemeenten niet helemaal op de hoogte zijn van de provinciale regels en bevoegdheden, waardoor u bijvoorbeeld een vergunning heeft gekregen voor het organiseren van een evenement in een natuurgebied of het plaatsen van een spandoek in een weiland, terwijl dit niet mag. Provincie en RUD werken eraan om de samenwerking met gemeenten op dit gebied te verbeteren waar dat nodig is.

 • Als u denkt dat u een overtreding van de groene regels ziet, dan kunt u dit melden bij de RUD. Onze toezichthouders gaan na of het om een overtreding gaat, en treden in dat geval handhavend op. In geval van spoed kunt u 7 dagen per week, 24 uur per dag bellen met 0800 – 0225510.  Als u belt, kunnen we als dat nodig is meteen actie ondernemen.  U kunt ook mailen naar handhaving-wnb@rudutrecht.nl of gebruik maken van ons digitale formulier. Deze meldingen worden tijdens kantooruren in behandeling genomen.