Naast de Wet natuurbescherming heeft de provincie Utrecht regels gesteld om het landschap te beschermen. De bescherming betekent dat bepaalde kleinere bossen, rijtjes knotwilgen, houtwallen en beeldbepalende bomen (kleine landschapselementen) behouden moeten blijven, en dat het landschap niet aangetast mag worden door bijvoorbeeld reclame, aanlegsteigers of (woon)boten of het ophogen van terreinen. De regels voor het landschap gelden buiten de bebouwde kom. Let op: de provincie Utrecht gaat over het landschap. Het kan zijn dat een gemeente toestemming geeft voor bijvoorbeeld een spandoek in een weiland, maar dat dit toch niet mag.

Wat moet u doen?

 • Als u van plan bent in het buitengebied een activiteit uit te voeren die gevolgen heeft voor het landschap, check dan eerst of dit mag. De volgende activiteiten zijn in principe verboden:

  • Kleine landschapselementen zoals bepaalde kleinere bossen, rijtjes knotwilgen, houtwallen en beeldbepalende bomen beschadigen of verwijderen.
  • Het plaatsen van een bord, vlag, spandoek, reclameobject of informatiezuil.
  • Het dempen van sloten, het inrichten van een stortplaatsen het ophogen of egaliseren van een perceel.
  • Het hebben van een rommelterrein
 • Het is niet mogelijk om voor deze activiteiten een vergunning aan te vragen. Er zijn wel uitzonderingen op de verboden en het is in sommige gevallen mogelijk om een ontheffing aan te vragen. Raadpleeg de provincie Utrecht voor de uitzonderingen en de ontheffingen. Een ontheffing vraagt u ook bij de provincie Utrecht aan. Als u een ontheffing heeft, moet u de start – en het einde van de werkzaamheden bij de RUD melden.

  Contactgegevens provincie Utrecht:
  Vergunningenloket
  030 258 90 10
  vergunningenloket@provincie-utrecht.nl

Wat doet de RUD?

Onze toezichthouders controleren of de voorschriften voor ontheffingen worden nageleefd en checken of meldingen van derden kloppen. Daarnaast surveilleren zij in het buitengebied en onderzoeken zij overtredingen die ze daar aantreffen, variërend van gedempte sloten, rommelterreinen, bouwsels aan de oever van een rivier en borden en spandoeken. Als het nodig is, kunnen ze dwangsommen opleggen of strafrechtelijk optreden.

Formulieren

 • Start werkzaamheden Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht (IOV)

  Melding doen
  Als u een ontheffing IOV heeft, moet u de start van werkzaamheden melden
 • Eind werkzaamheden Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht (IOV)

  Melding doen
  Melden eind werkzaamheden waar u een ontheffing IOV voor heeft

Veelgestelde vragen over natuur en landschap

Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

 • De provincie is bevoegd gezag voor de ‘ groene taken’. De taken op het gebied van toezicht en handhaving heeft de provincie bij de RUD neergelegd. Vergunningverlening gebeurt door de provincie zelf. Dit betekent dat u ontheffingen en vergunningen bij de provincie aanvraagt en de RUD erop toeziet dat de voorschriften hieruit worden nageleefd. Provincie en RUD werken hierin nauw samen.

 • De provincie is de overheid die over natuur en landschap gaat (bevoegd gezag). Voor een deel zijn de regels voor natuur en landschap vastgelegd in de Wet natuurbescherming, en voor een deel hebben provincies de vrijheid om eigen beleid te maken. Het komt voor dat gemeenten niet helemaal op de hoogte zijn van de provinciale regels en bevoegdheden, waardoor u bijvoorbeeld een vergunning heeft gekregen voor het organiseren van een evenement in een natuurgebied of het plaatsen van een spandoek in een weiland, terwijl dit niet mag. Provincie en RUD werken eraan om de samenwerking met gemeenten op dit gebied te verbeteren waar dat nodig is.