Populatiebeheer, schadebestrijding en jacht

Om kwetsbare diersoorten te beschermen, is het in principe verboden om deze te doden, vangen of verstoren. In sommige gevallen (populatiebeheer en schadebestrijding) mag dit onder voorwaarden wel. Hiervoor is een vrijstelling of ontheffing van de provincie nodig.

Wat moet u doen?

 • Om dieren te doden vanwege populatiebeheer en schadebestrijding, moet u een jachtakte hebben. Met een jachtakte kunt u gebruik maken van de ontheffing(en), bijvoorbeeld voor reeën en ganzen, die de Faunabeheereenheid heeft om op bepaalde soorten in een bepaald gebied te beheren. Heeft u een jachtakte en een grondgebruikersverklaring dan kunt u zonder ontheffing de soorten van de landelijke vrijstellingslijst doden. Dit zijn de Canadese gans, houtduif, kraai, kauw, konijn en vos. Raadpleeg eerst de actuele berichtgeving van de Rijksoverheid.

  Wie als jachtaktehouder gebruik wil maken van de ontheffing, moet contact opnemen met de Wildbeheereenheid. De WBE kan de ontheffing dan vervolgens doorschrijven naar u waarna u onder alle voorwaarden hiervan gebruik kunt maken. U meldt de resultaten van de jacht in het faunaregistratiesysteem van NatuurNetwerk B.V.,  ook als u geen dieren geschoten heeft.

 • Het opsporen en doden van wildsoorten in het kader van jacht, mag alleen in het jachtseizoen en alleen als u een jachtakte heeft. Ook moet u lid zijn van de Wildbeheereenheid. Per diersoort waarop gejaagd mag worden, geldt er een jachtseizoen. De provincie kan de jacht sluiten vanwege extreme weersomstandigheden. Op dit moment (december 2023) is de jacht op hazen en konijnen gesloten. Dit heeft de minister besloten.

  • fazantenhen; 15 oktober tot en met 31 december
  • fazantenhaan; 15 oktober tot en met 31 januari
  • wilde eend; 15 augustus tot en met 31 januari
  • houtduif ; 15 oktober tot en met 31 januari

  Bij het jagen moet u de regels uit de Wet natuurbescherming volgen. Zo mag u de dieren niet onnodig laten lijden en mag u alleen gebruik maken van bepaalde middelen om de dieren op te sporen en te doden.

Wat doet de RUD?

De RUD houdt toezicht op de jacht, soortenbeheer en schadebestrijding. Dit houdt in dat onze toezichthouders in het veld controleren of jagers zich aan alle voorschriften houden. Klopt het gebied, worden de juiste dieren gedood, op de juiste manier en binnen de toegestane hoeveelheden? Daarnaast reageren we op meldingen van bewoners en surveilleren we in het buitengebied. Onze boa’s werken samen met de politie in de bestrijding van stroperij en illegale jacht.

Veelgestelde vragen over natuur en landschap

Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

De provincie is bevoegd gezag voor de ‘ groene taken’. De taken op het gebied van toezicht en handhaving heeft de provincie bij de RUD neergelegd. Vergunningverlening gebeurt door de provincie zelf. Dit betekent dat u omgevingsvergunningen bij de provincie aanvraagt en de RUD erop toeziet dat de voorschriften hieruit worden nageleefd. Provincie en RUD werken hierin nauw samen.