Om de meest kwetsbare plant- en diersoorten in Nederland te beschermen, zijn activiteiten als het doden, vangen of verstoren van dieren of het verwijderen van planten in principe verboden. In de Wet natuurbescherming staan de soorten waar deze verboden voor gelden. Het gaat bijvoorbeeld om vleermuizen, gierzwaluwen en steenuilen.

Wat moet u doen?

Voor alle activiteiten die effect hebben op plant- en diersoorten geldt dat er getoetst moet worden of de Wet natuurbescherming van toepassing is. In dit geval gaat het om soortenbescherming. Veelvoorkomende activiteiten waarbij u te maken krijgt met soortenbescherming zijn bijvoorbeeld het kappen van bomen, het verbreden van een weg, het organiseren van een evenement of bij een bouwproject of verbouwing.

Als u hiervoor een Omgevingsvergunning aanvraagt bij de gemeente, toetst de gemeente in principe of naast de Omgevingsvergunning een ontheffing van de provincie nodig is. Als de gemeente deze toets niet uitvoert, dan moet u dit alsnog zelf doen. U kunt hiervoor contact opnemen met de provincie:

Team vergunningverlening natuur
Telefoon: 030  258 9111
wnb@provincie-utrecht.nl

Als u een ontheffing van de provincie nodig heeft, mag u nog niet beginnen met de werkzaamheden. Zodra u de ontheffing heeft, moet u de start van de werkzaamheden minimaal 2 weken voor aanvang aan de RUD melden. Tijdens de werkzaamheden moet u zich aan de voorschriften van de ontheffing houden. Tot slot meldt u het einde van de werkzaamheden bij de RUD.  Maak hiervoor gebruik van onze digitale formulieren.

Wat doet de RUD?

Toezichthouders van de RUD controleren of de voorschriften van ontheffingen worden nageleefd en surveilleren in zowel het Utrechtse buitengebied als in stedelijk gebied. Zij kunnen bestuursrechtelijk optreden bij overtredingen en onze buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) kunnen strafrechtelijk optreden als daar aanleiding voor is. Strafrecht wordt vooral ingezet als de overtreding tot onherstelbare schade heeft geleid. Ook gaan onze toezichthouders af op meldingen die bewoners of bedrijven doen als zij menen een overtreding van de Wet natuurbescherming te zien.

Formulieren

 • Start werkzaamheden soortenbescherming

  Melding doen
  Meld de start van werkzaamheden waarvoor u een ontheffing Wet natuurbescherming heeft
 • Eind werkzaamheden soortenbescherming

  Melding doen
  Meld het einde van werkzaamheden met betrekking tot soortenbescherming

Veelgestelde vragen over natuur en landschap

Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

 • Als u denkt dat u een overtreding van de groene regels ziet, dan kunt u dit melden bij de RUD. Onze toezichthouders gaan na of het om een overtreding gaat, en treden in dat geval handhavend op. In geval van spoed kunt u 7 dagen per week, 24 uur per dag bellen met 0800 – 0225510.  Als u belt, kunnen we als dat nodig is meteen actie ondernemen.  U kunt ook mailen naar wnl@rudutrecht.nl of gebruik maken van ons digitale formulier. Deze meldingen worden tijdens kantooruren in behandeling genomen.

 • De provincie is bevoegd gezag voor de ‘ groene taken’. De taken op het gebied van toezicht en handhaving heeft de provincie bij de RUD neergelegd. Vergunningverlening gebeurt door de provincie zelf. Dit betekent dat u omgevingsvergunningen bij de provincie aanvraagt en de RUD erop toeziet dat de voorschriften hieruit worden nageleefd. Provincie en RUD werken hierin nauw samen.

 • De provincie is de overheid die over natuur en landschap gaat (bevoegd gezag). Voor een deel zijn de regels voor natuur en landschap vastgelegd in de  Omgevingswet, en voor een deel hebben provincies de vrijheid om eigen beleid te maken. Het komt voor dat gemeenten niet helemaal op de hoogte zijn van de provinciale regels en bevoegdheden, waardoor u bijvoorbeeld een vergunning heeft gekregen voor het organiseren van een evenement in een natuurgebied of het plaatsen van een spandoek in een weiland, terwijl dit niet mag. Provincie en RUD werken eraan om de samenwerking met gemeenten op dit gebied te verbeteren waar dat nodig is.