Vergunningen en meldingen: wat kunt u verwachten

Verhaal

Als u een melding indient of een vergunning aanvraagt, gaan wij ermee aan de slag. Voor meldingen geldt een eenvoudige procedure, vergunningaanvragen hebben een langere doorlooptijd. Op deze pagina vindt u de stappen die meldingen en aanvragen doorlopen.

Meldingen

 1. Meldingen kunt u indienen via het Omgevingsloket.
 2. U ontvangt via het Omgevingsloket een automatische ontvangstbevestiging.
 3. Als dit op grond van de Omgevingswet verplicht is, dan publiceren wij een kennisgeving van uw melding op officiëlebekendmakingen.nl. Deze kennisgeving is bedoeld om de omgeving te informeren over de activiteit.
 4. Wij beoordelen uw melding. Vervolgens ontvangt u onze reactie per brief. Daarin geven wij aan of uw melding voldoet aan de vereisten, en vanaf welke datum u mag starten met de activiteit. Als uw melding niet voldoende is, dan leggen wij uit wat u moet doen.

Gegevens en bescheiden

 1. Gegevens en bescheiden kunt u indienen via het Omgevingsloket
 2. U ontvangt via het Omgevingsloket een automatische ontvangstbevestiging.
 3. Wij beoordelen de door u toegestuurde gegevens en bescheiden. Vervolgens ontvangt u onze reactie per brief. Daarin geven wij aan of de door u toegestuurde gegevens en bescheiden voldoen aan de vereisten.
   

Vergunningen - procedure

 1. U kunt uw aanvraag indienen bij het Omgevingsloket
 2. U krijgt een  ontvangstbevestiging
 3.  U krijgt een procedurebevestiging; hierin informeren wij u over de procedure van de afhandeling van de aanvraag. 
  1. Als de gegevens compleet zijn en aan de wettelijke eisen voldoen, dan behandelen wij uw aanvraag binnen 8 weken of 12 weken (reguliere voorbereidingsprocedure). Bij de uitgebreide procedure geldt een behandeltermijn van 6 maanden (uitgebreide procedure)
  2. Als de gegevens niet compleet zijn en / of niet aan de wettelijke eisen voldoen, dan krijgt u een verzoek om nieuwe en/of extra gegevens aan te leveren. In dat geval schorten wij de beslistermijn op tot we deze gegevens hebben ontvangen. Dit betekent dat de beslistermijn wordt gepauzeerd
 4. De RUD kan de beslistermijn verlengen. Dit geldt voor zowel voor de reguliere- als de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Wij berichten u hierover met een brief met daarin een motivatie en de termijn waarmee we verlengen.

Vergunningen - besluit

 1. Bij een reguliere voorbereidingsprocedure, nemen we na onze beoordeling direct een besluit over uw aanvraag. Hiertegen kunt u bezwaar maken.
 2. Bij de uitgebreide procedure leggen wij eerste een ontwerpbesluit ter inzage. Dit ontwerpbesluit ontvangt u uiteraard ook. Iedereen kan een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit. Deze wegen we mee in onze beoordeling. Daarna nemen we een besluit over uw aanvraag. Hiertegen kan beroep worden ingesteld.  

Van alle (ontwerp)besluiten publiceren wij een kennisgeving op officielebekendmakingen.nl

Dwangsom en beroep

Als u niet binnen de wettelijke termijn uw besluit ontvangt, dan kunt u de overheid in gebreke stellen en een dwangsom eisen. Dit doet u door schriftelijke ingebrekestelling te sturen naar het bevoegd gezag (burgemeester en wethouders van uw gemeente of gedeputeerde staten van de provincie Utrecht). Nadat het bevoegd gezag de ingebrekestelling heeft ontvangen, mag de RUD er nog twee weken over doen om alsnog een besluit te nemen. Heeft u het besluit na twee weken nog niet ontvangen, dan moet het bevoegd gezag een geldbedrag aan u overmaken voor het aantal dagen dat de termijn overschreden is. Het gaat om € 23,- per dag voor dag 1 tot met dag 14 , € 35, – per dag voor dag 15 tot en met 28 en € 45, – per dag voor dag 29 tot en met 42. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid. U kunt daarnaast beroep aantekenen bij de rechtbank tegen het niet verkrijgen van het besluit.