Vergunningverlening: wat kunt u verwachten

Verhaal

Als u een melding indient of een vergunning aanvraagt, gaan wij ermee aan de slag. Voor meldingen geldt een eenvoudige procedure, vergunningaanvragen hebben een langere doorlooptijd. Op deze pagina vindt u de stappen die meldingen en aanvragen doorlopen.

Meldingen

1 U krijgt een ontvangstbevestiging of eventueel een verzoek om aanvullende informatie
2 De melding wordt gepubliceerd

Vergunningen

1  U krijgt een ontvangstbevestiging


2a Als de gegevens compleet zijn en aan de wettelijke eisen voldoen, dan behandelen wij uw aanvraag binnen 8 weken (reguliere procedure), 6 maanden (uitgebreide procedure) of 15 weken (Wet bodembescherming).
2b Als de gegevens niet compleet zijn en / of niet aan de wettelijke eisen voldoen, dan krijgt u een verzoek om nieuwe en/of extra gegevens aan te leveren. De behandeltermijn wordt dan opgeschort tot we deze gegevens binnen hebben.

3a Bij een reguliere procedure, krijgt u direct na goedkeuring een beschikking. Hiertegen kunt u bezwaar maken.
3b Bij de uitgebreide procedure krijgt u eerst een ontwerp-beschikking waarop belanghebbenden (tenzij anders bepaald) binnen 6 weken een zienswijze kunnen indienen. Daarna volgt de definitieve beschikking, waartegen belanghebbenden in beroep kunnen gaan.
3c Bij de Wet bodembescherming moeten zowel de uitgebreide als de reguliere procedure binnen 15 weken tot een beschikking leiden. Eventuele inspraak moet binnen deze termijn plaatsvinden. Bij de reguliere procedure kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen de beschikking, bij de uitgebreide procedure hebben belanghebbenden inspraak op de ontwerp-beschikking en daarna kunnen belanghebbenden in beroep gaan tegen de definitieve beschikking.

4  Voor alle procedures geldt dat de RUD de termijn mag verlengen. Wij berichten u hierover met een brief met daarin een motivatie en de termijn waarmee we verlengen.


5  Over alle beschikkingen worden  bekendmakingen gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl

Er zijn uitzonderingen op deze stappen. In uw beschikking leest u wat er precies voor u van toepassing is.

Dwangsom en beroep

Als u niet binnen de wettelijke termijn uw besluit ontvangt, dan kunt u de overheid in gebreke stellen en een dwangsom eisen. Dit doet u door schriftelijke ingebrekestelling te sturen naar het bevoegd gezag (burgemeester en wethouders van uw gemeente of Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht). Nadat het bevoegd gezag de ingebrekestelling heeft ontvangen, mag de RUD er nog twee weken over doen om alsnog een besluit te nemen. In dat geval (het besluit is binnen twee weken genomen) krijgt u geen ontvangstbevestiging of antwoord naar aanleiding van uw ingebrekestelling. Heeft u het besluit na twee weken nog niet ontvangen, dan moet het bevoegd gezag een geldbedrag aan u overmaken voor het aantal dagen dat de termijn overschreden is. Het gaat om € 20,-per dag voor dag 1 tot met dag 14 , € 30, – per dag voor dag 15 tot en met 28 en € 40, – per dag voor dag 29 tot en met 42. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid. U kunt daarnaast beroep aantekenen bij de rechtbank tegen het niet verkrijgen van het besluit.