Bodemenergie (open systeem)

Het gebruik van bodemenergie is een duurzame manier om een woning of kantoorgebouw te verwarmen en te koelen. Er zijn gesloten bodemenergiesystemen (bodemwarmtewisselaars) en open bodemenergiesystemen of warmte-koudeopslag (WKO). Open systemen gebruiken grondwater, en vallen daarom onder het Besluit activiteiten leefomgeving, hoofdstuk 3 en 4. Op deze systemen gaan we op deze pagina in. 

Wat moet u doen?

  • Wie een gebouw of woning met een WKO met een vermogen van meer dan 10 m3 per uur wil verwarmen en koelen, moet een vergunning aanvragen. U kunt deze aanvragen via het OLO (omgevingsloket online). Wij raden u aan om voorafgaand aan de aanvraag in gesprek te gaan met onze vergunningverleners. U kunt contact met ons opnemen via ondergrond@rudutrecht.nl

     

  • Eigenaren van een open bodemenergiesysteem zijn wettelijk verplicht jaarlijks de onttrokken hoeveelheden grondwater door te geven. In de provincie Utrecht moet dit bij de RUD. Zo kan de RUD controleren of de vergunningvoorschriften worden nageleefd. U kunt het registratie-aangifte formulier WKO (pdf) downloaden en invullen met de gegevens van uw bodemenergiesysteem. Stuur het ingevulde bestand naar ondergrond@rudutrecht.nl voor het indienen van de jaaropgave.

Wat doet de RUD?

De RUD kan u adviseren voorafgaand aan de vergunningaanvraag, verleent de vergunning en houdt toezicht op de naleving van de vergunning. Bij overtredingen kunnen we handhavend optreden.   Daarnaast adviseren wij ook gemeenten over de inzet van bodemenergie.  

Formulieren

Veelgestelde vragen over water

Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

  • Bedrijven die bijvoorbeeld bier of frisdrank produceren, winnen hiervoor grote hoeveelheden grondwater. Dit geldt in mindere mate voor tuinders en kwekerijen.

  • U kunt hierover contact opnemen met onze grondwaterexperts via ondergrond@rudutrecht.nl of via ons algemene telefoonnummer 030 272 3300.

  • Het onttrekken van grondwater kan effect hebben bebouwing (zettingen), natuur, landbouw en op andere grondwateronttrekkingen. Daarnaast kan een grondwaterverontreiniging zich verplaatsen door een grondwateronttrekking in de omgeving. Bij het aanvragen van een vergunning moeten al deze aspecten worden onderzocht.