Veel belangen zijn afhankelijk van de stand en kwaliteit van het grondwater. Het kan grote invloed hebben op natuur en landbouw en op de gesteldheid van de bodem in zijn algemeen. Daarnaast gebruiken we grondwater voor drinkwater of proceswater. Het is dus van groot belang om zorgvuldig met het grondwater om te gaan.

Er zijn 2 bevoegd gezagen voor het onttrekken van grondwater. Voor de tijdelijke en meer lokale onttrekkingen (bronbemalingen, kleine industriële onttrekkingen, beregeningen, noodvoorzieningen) is dit het waterschap. Voor de permanente en meer regionale onttrekkingen (drinkwaterwinningen, grote industriële onttrekkingen, bodemenergiesystemen) is dit de provincie.

Wat moet u doen?

  • Als u grondwater wilt onttrekken, moet u er rekening mee houden dat u hiervoor een vergunning nodig heeft. Alleen voor kleinere onttrekkingen is soms geen vergunning nodig. Dan moet u de onttrekking wel melden en moet u zich  aan algemene regels behorende bij de onttrekking houden. Wij raden u aan om voor u een vergunning aanvraagt, contact met ons op te nemen. Wij informeren graag over wat allemaal nodig is om de procedure goed te doorlopen.

    Op Omgevingsloket  kunt u controleren wat er op uw situatie van toepassing is. U kunt hier ook een vergunning aanvragen.

  • Als u een vergunning heeft, kan kunt u met  beginnen met onttrekken. Ieder jaar voor 1 april moet u de maandelijkse meterstanden van het voorgaande jaar aan ons doorgeven. Dit kan met het digitale formulier op deze pagina.

    Omdat u met het onttrekken van grondwater aanspraak doet op gemeenschapsgoed, heeft de provincie voor het onttrekken van grondwater een heffing (provinciale belasting) ingesteld. Sommige onttrekkingen, zoals grondwatersaneringen en bodemenergiesystemen zijn vrijgesteld van heffing, omdat zij iets goed doen voor het milieu. Wanneer het onttrokken grondwater (deels) in de bodem wordt terug gebracht, kunt u aanspraak maken op een gedeeltelijke kwijtschelding van heffingsplicht.

Wat doet de RUD?

Onze grondwaterexperts kunnen u goed adviseren bij de aanvraag van een vergunningsaanvraag. Daarbij kijken we ook naar de (regionale) impact ervan.  Daarnaast verlenen wij vergunningen, handelen wij meldingen af en controleren wij zowel administratief (de meterstanden en rapportages) als ter plekke of de grondwateronttrekking volgens de regels of voorschriften gebeurt. Is dit laatste niet het geval, dan kan ook handhavend optreden.

In de provincie Utrecht komen meerdere drinkwaterwinningen voor. Rondom deze winningen zijn beschermingszones ingericht om de kwaliteit van het grondwater te beschermen voor de bereiding van drinkwater. Iedere beschermingszones heeft een dieptegrens waar beneden verboden en soms vrijstellingen daarop gelden. Sommige verboden gelden ongeacht de dieptegrens, zoals het verbod in grondwaterbeschermingsgebieden op het vestigen van bedrijven met een risico voor de grondwaterkwaliteit of op het realiseren of hebben van een open (en gesloten) bodemenergiesystemen. Deze regels zijn opgenomen in de Omgevingsverordening van de provincie Utrecht.

De RUD beoordeelt activiteiten aan de verboden en vrijstellingen opgenomen in de verordening. Activiteiten die niet voldoen aan de regels, mogen niet worden uitgevoerd. Vanuit toezicht wordt gekeken of men zich binnen de beschermingsgebieden aan de regels houdt. Als het nodig is, wordt handhavend opgetreden.

Formulieren

Veelgestelde vragen over water

Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

  • Het onttrekken van grondwater kan effect hebben bebouwing (zettingen), natuur, landbouw en op andere grondwateronttrekkingen. Daarnaast kan een grondwaterverontreiniging zich verplaatsen door een grondwateronttrekking in de omgeving. Bij het aanvragen van een vergunning moeten al deze aspecten worden onderzocht.

  • Het provinciale beleid ten aanzien van grondwateronttrekkingen is terug te vinden in het Regionale Bodem en Waterprogramma. U kunt dit vinden op ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl.

  • U kunt hierover contact opnemen met onze grondwaterexperts via ondergrond@rudutrecht.nl of via ons algemene telefoonnummer 030 272 3300.

  • Hoewel de grondwatervoorraad in de provincie Utrecht zich vooralsnog elke jaar lijkt te herstellen, heeft de droogte van de afgelopen zomers heeft ons wel goed doen nadenken over de totale grondwatervoorraad in de provincie Utrecht. We beschikken over een voorraad kwalitatief goed grondwater, welke we graag zo gezond mogelijk willen houden. Daarom is besloten om nog kritischer naar nieuwe onttrekkingen te kijken en zoveel als mogelijk te sturen op waterbesparing.