Natuurbescherming in en om uw huis

Verhaal

Gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen zijn beschermde diersoorten die vaak in huizen wonen. Denk aan nesten onder de dakpannen of tussen de spouwmuren. Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) heeft een zorgplicht waar ook u mee te maken krijgt als u werkzaamheden aan uw dak of muren uit laat voeren.

Nest onder dakpannen

Zorgplicht

In het Bal is een zorgplicht opgenomen. Deze is bedoeld om plant- en diersoorten en hun leefgebied te beschermen. De zorgplicht bestaat uit drie stappen:

  • Doe geen handelingen waarbij je in het wild levende plant- en diersoorten schade berokkent (in de spouw of onder dakpannen is ook 'in het wild');
  • Als dat niet kan: neem maatregelen om de schade te voorkomen (bijvoorbeeld: plaats een dakkapel als vogels de nesten niet bewonen)
  • Als dat niet kan: beperk de nadelige gevolgen zoveel mogelijk (bijvoorbeeld: plaats nestkasten als je een dak vervangt waarbij nesten verloren gaan)

In de praktijk houdt dit in dat voor er aan daken of spouwmuren wordt gewerkt, er eerst gecontroleerd moet worden of hier vleermuizen, huismussen of gierzwaluwen huizen. Deze quick scan moet door een deskundige (ecoloog) worden uitgevoerd. Zijn er aanwijzingen dat er bijvoorbeeld vleermuizen in een spouw zitten, dan moet nader onderzocht worden hoe deze geïsoleerd kan worden, zonder dat vleermuizen door de isolatiekorrels worden verlijmd in de spouwmuur.

Naast beschermde soorten zijn broedende vogels en hun jongen altijd beschermd. Praktisch kan dit inhouden dat u de werkzaamheden in uw tuin of huis niet kan uitvoeren tijdens het broedseizoen van vogels, dat globaal loopt van 15 maart tot 15 juli, maar voor sommige soorten zoals de huismus duurt het broedseizoen langer (tot ongeveer half augustus).

Wat moet u doen?

Vraag aan uw aannemer of hovenier wat hij of zij doet om aan de zorgplicht te voldoen. Neem dit mee in de selectiecriteria voordat u iemand inhuurt. Zo voorkomt u dat u aansprakelijk wordt gesteld voor eventuele tekortkomingen hierin, en nog belangrijker: u voorkomt onnodig dierenleed en beschermt de dieren in en om uw huis.