Overzicht bodembeleid gemeenten

Gemeenten maken zelf beleid als het gaat om de kwaliteit van de bodem. Het gebruik en de opslag van grond kunnen zo worden afgestemd op de lokale situatie. Als basis voor lokaal beleid, is eerst inzicht nodig in de huidige bodemkwaliteit binnen een gemeente. Deze wordt in kaart gebracht door tientallen metingen verspreid over het hele gebied te doen. De resultaten worden verwerkt in een bodemkwaliteitskaart. Wanneer er de bodemkwaliteit in kaart is gebracht, kan worden bepaald welke grond op welke locatie is toegestaan. Wat mogen de waarden van bepaalde stoffen in de grond zijn die wordt gebruikt in bijvoorbeeld een natuurgebied, een woonwijk of een industrieterrein? De toegestane waarden per gebied worden vastgelegd.

Hieronder vindt u een overzicht de vastgestelde beleidsstukken per gemeente in het RUD-werkgebied. Voor de ODRU-gemeenten verwijzen wij u naar de kaart op de website van de ODRU.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

  • Bodemverontreiniging is vaak in het verleden veroorzaakt door benzinestations, metaalverwerkende bedrijven, garages, chemische wasserijen, gasfabrieken en bestrijdingsmiddelen op landbouwgrond. Ook stortplaatsen en ondergrondse olietanks kunnen verontreiniging veroorzaken.

  • In principe is de eigenaar van de grond verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bodem. De eigenaar moet bodemvervuiling voorkomen en de verontreiniging die hij of zij veroorzaakt zo snel mogelijk verwijderen. Is de verontreiniging eerder veroorzaakt, dan is de oorspronkelijke vervuiler aansprakelijk. Hierbij geldt een verjaringstermijn van 30 jaar. Is die termijn verstreken of is de vervuiler niet meer te achterhalen? Dan is de eigenaar meestal zelf verantwoordelijk voor de bodemsanering. Ernstige vervuilingen waarbij niet is vast te stellen wie verantwoordelijk is, worden gesaneerd door de overheid.

  • Er is nog geen definitief landelijk beleid vastgesteld voor PFAS in het Besluit bodemkwaliteit. Er geldt landelijk een tijdelijk handelingskader. Dit geldt ook in een aantal RUD-gemeenten. Daarnaast zijn er gemeenten met eigen beleid en gemeenten die de provinciale achtergrondwaardenkaart als basis gebruiken. Ga altijd eerst na welk beleid van toepassing is op uw situatie. Neem bij twijfel contact op met de RUD.