Bodem

De bodem is letterlijk de basis van vrijwel elke ontwikkeling in een gebied. Of er nu wordt gebouwd of natuur wordt ontwikkeld: dit kan alleen op een bodem die hiervoor geschikt is en als de gebruikte grond de kwaliteit van de bodem in stand houdt. Kennis over de bodem en de juiste toepassing van wet- en regelgeving zorgen ervoor dat projecten door kunnen gaan en tegelijk de leefomgeving beschermd wordt.

Wat doet de RUD

De RUD verleent de vergunningen voor -, houdt toezicht op- en handhaaft de Ontgrondingenwet, de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bodemkwaliteit voeren we uit voor de gemeenten, de Ontgrondingenwet voor de provincie en de Wet bodembescherming voor de provincie en de gemeente Amersfoort. Provincies en grote gemeenten zijn hiervoor bevoegd gezag. 

Wat moet u doen?

Als u één van de volgende activiteiten uit wilt voeren, controleert u dan of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen:

 • een bodemsanering uitvoeren
 • grond toepassen
 • grond afgraven

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met het bodemloket.

bodemloket@rudutrecht.nl
 • Vanaf de Omgevingswet verschuift het bevoegd gezag voor de bodemtaken van de provincie naar de gemeenten. Wat nu bodemsanering wordt genoemd, valt uiteen in twee activiteiten: graven en saneren.

 • Als bodemverontreiniging risico's oplevert, moet er gesaneerd worden.

 • De bodemkwaliteit mag er niet op achteruit gaan als er grond of baggerspecie wordt gebruikt of opgeslagen of als er bouwstoffen worden hergebruikt.

 • Als u een huis of perceel koopt, een locatie wilt ontwikkelen of werkzaamheden in of de bodem wilt uitvoeren, is het belangrijk om te controleren of er informatie over de bodemkwaliteit op deze plek bekend is.

 • Wie grond afgraaft, is ‘aan het ontgronden’. Bij een ontgronding wordt het maaiveld – al dan niet tijdelijk – verlaagd. Dit is gebonden aan landelijke - en provinciale regels.

 • Druppelzones van asbesthoudende daken moeten per 1 november 2022 naast asbest ook onderzocht worden op PCB in de bodem.

 • De provincie Utrecht heeft met de gemeenten Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede, en omgevingsdiensten RUD Utrecht en ODRU een OCB-handelingskader voor de Kromme Rijnstreek opgesteld. Dit kader zorgt voor een gerichtere aanpak van verontreiniging.

 • Gemeenten kunnen eigen beleid maken als het gaat om de kwaliteit van de bodem. Het gebruik en de opslag van grond kunnen zo worden afgestemd op de lokale situatie. Op deze pagina vindt u een overzicht van lokaal beleid van de RUD-gemeenten.

Veelgestelde vragen over bodem

Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

 • Bodemverontreiniging is vaak in het verleden veroorzaakt door benzinestations, metaalverwerkende bedrijven, garages, chemische wasserijen, gasfabrieken en bestrijdingsmiddelen op landbouwgrond. Ook stortplaatsen en ondergrondse olietanks kunnen verontreiniging veroorzaken.

 • De definitie ‘ernstig’ uit de Wet bodembescherming heeft betrekking op de omvang en de concentratie (of mate) van de verontreiniging. Een verontreiniging van 25 kubieke meter of groter en boven een bepaalde concentratie is volgens deze wet ernstig. De definitie ‘spoed’ uit de Wet bodembescherming, gaat over de risico’s die de verontreiniging oplevert. Zijn er risico’s voor mens, ecologie of op verspreiding, dan moet de bodem binnen een gestelde termijn gesaneerd worden. Een ernstig geval van bodemverontreinigingen hoeft dus niet per se met spoed gesaneerd te worden. Wanneer sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging en is vastgesteld is dat er geen risico’s zijn, worden gesaneerd als in de bodem gewerkt wordt (bijvoorbeeld bij graafwerkzaamheden of bouwprojecten).

 • Voor informatie over BUS-saneringen is Bodem+ een goede bron: https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bus/vragen/

 • Er is nog geen definitief landelijk beleid vastgesteld voor PFAS in het Besluit bodemkwaliteit. Er geldt landelijk een tijdelijk handelingskader. Dit geldt ook in een aantal RUD-gemeenten. Daarnaast zijn er gemeenten met eigen beleid en gemeenten die de provinciale achtergrondwaardenkaart als basis gebruiken. Ga altijd eerst na welk beleid van toepassing is op uw situatie. Neem bij twijfel contact op met de RUD.