Wegens de corona-maatregelen is ons kantoor gesloten. Het werk gaat zoveel mogelijk door.

Bodem

Drinkwaterwinning, zandwinning, bodemenergie, archeologie, parkeergarages: veel verschillende belangen komen samen in de bodem. Om deze ondergrondse belangen op elkaar af te stemmen én ervoor te zorgen dat de bodemkwaliteit goed genoeg is voor de bovengrondse functies (bijvoorbeeld wonen, recreatie, industrie, natuur) gelden er regels. Wie grond af wil graven, krijgt te maken met de Ontgrondingenwet. De Wet bodembescherming is er om risico’s van bodemverontreiniging weg te nemen, en ervoor te zorgen dat bodemverontreiniging het gebruik van de bodem zo min mogelijk beperkt. De bodem is op veel plekken in Nederland verontreinigd geraakt. In de meeste gevallen leveren de verontreinigingen geen risico’s op, en hoeft er niet gesaneerd te worden. Als de  verontreiniging risico oplevert voor volksgezondheid of milieu, of dreigt te verspreiden, moet de bodem gesaneerd worden. Ook als er verontreinigde grond verplaatst wordt, bijvoorbeeld bij bouwprojecten, moet er gesaneerd worden. Met als doel: de risico’s zoveel mogelijk wegnemen en de bodem weer geschikt maken voor het bedoelde gebruik, bijvoorbeeld wonen met tuin, infrastructuur of industrie.

Het Besluit bodemkwaliteit zorgt ervoor dat de bodemkwaliteit op een bepaalde locatie voldoet aan de eisen van de gemeente en grond zoveel mogelijk opnieuw gebruikt kan worden.

Wat doet de RUD?
De RUD verleent de vergunningen voor -, en handhaaft de Ontgrondingenwet en de Wet bodembescherming. Daarnaast handhaven we het Besluit bodemkwaliteit. De Ontgrondingenwet en de Wet bodembescherming voeren we namens de provincie en de gemeente Amersfoort uit, het Besluit bodemkwaliteit namens alle deelnemende gemeenten. Daarnaast verstrekken wij bodeminformatie.

Heeft u een vraag over het onderwerp bodemverontreiniging? Kijk dan bij de veelgestelde vragen.