Bodem

Drinkwaterwinning, zandwinning, bodemenergie, archeologie, parkeergarages: veel verschillende belangen doen een beroep op de bodem. Om deze ondergrondse belangen op elkaar af te stemmen én ervoor te zorgen dat de bodemkwaliteit goed genoeg is voor de bovengrondse functies (bijvoorbeeld wonen, recreatie, industrie, natuur) gelden er regels. Wie grond af wil graven, krijgt te maken met de Ontgrondingenwet. De Wet bodembescherming is er om risico’s van bodemverontreiniging weg te nemen, en ervoor te zorgen dat bodemverontreiniging het gebruik van de bodem zo min mogelijk beperkt. Het Besluit bodemkwaliteit zorgt ervoor dat de bodemkwaliteit op een bepaalde locatie voldoet aan de eisen van de gemeente. De RUD verleent de vergunningen voor -, en handhaaft de Ontgrondingenwet en de Wet bodembescherming. Daarnaast handhaven we het Besluit bodemkwaliteit. De Ontgrondingenwet en de Wet bodembescherming voeren we namens de provincie en de gemeente Amersfoort uit, het Besluit bodemkwaliteit namens de gemeenten.